Informacja n.t. prac sejmowych dot. nowelizacji Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” Styczeń 22, 2011

Warszawa, 22 stycznia 2011 roku Koleżanki i Koledzy. Przesyłam  Wam  informację  o  posiedzeniach  Sejmowej  Komisji  Edukacji,  Nauki i Młodzieży,  które  odbyły  się w  dniach  18-19  stycznia  b.r.,  a  także  o  naszych  działaniach dotyczących procesu nowelizacji ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”.

Jak  już  zapewne  wiecie  (informacje  zostały  upowszechnione  w  Internecie,  gdyż media  były  obecne  na  posiedzeniu  Komisji)  nastąpiła  nieoczekiwana  zmiana  stanowiska rządu w  sprawie uznania  jednak praw nabytych nauczycieli  akademickich, w  tym nie  tylko adiunktów, ale także asystentów i całej grupy stanowisk dydaktycznych. Oceniamy, że jest to efekt nałożenia się kilku czynników, w tym przede wszystkim:

1)  aktywności  central  związkowych  –  naszej  Rady  SzWiN  ZNP  oraz  KSN  NSZZ „Solidarność”, popieranych nie  tylko przez posłów opozycji PiS  i SLD, ale  także przez niektórych  posłów  PO  zobligowanych  do  działania  m.in.  naszą  akcją  informacyjną (stanowisko  Prezydium  w  sprawie  nowelizacji  ustawy  oraz  informacja  o  poziomie finansowania szkolnictwa wyższego i nauki),
2)  stanowiska PSL, którego Komisja ds. edukacji oceniła projekt rządowy negatywnie,
3)   zbliżającego się terminu wyborów parlamentarnych (październik 2011 r.).

Bezpośrednio  przed  posiedzeniem  Komisji  odbyliśmy  kilka  rozmów  z  posłami (Krystyna  Łybacka  oraz  Artur  Ostrowski),  którzy  zgodzili  się  przejąć  nasze  postulaty i prezentować je na forum Komisji.

Wszystko to, w kontekście obniżenia się notowań PO i przy determinacji związków zawodowych  reprezentujących  pracowników  szkolnictwa wyższego  skłoniło władze  resortu do  zgody  na wykreślenie  z  projektu  nowelizacji  spornych  zapisów. W  drugim  dniu  obrad Komisji Sejmowej, 18 stycznia na porannym posiedzeniu przy rozpatrywaniu zmian w Dziale III „Pracownicy uczelni”, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Pani Minister B. Kudrycka zaproponowała  wykreślenie  w  przepisach  przejściowych  artykułu  21  stanowiącego,  iż  dla asystentów bez doktoratu  i adiunktów bez habilitacji do okresu 8  lat, o których mowa w art. 120 ustawy, miały być wliczane  lata przed wejściem w życie nowelizacji ustawy. Co więcej zaproponowała istotną zmianę treści zapisu ust. 1 art. 22 w następujący sposób:

„1.  Osoba zatrudniona przed dniem wejścia w życie ustawy na podstawie mianowania albo umowy o pracę na czas nieokreślony pozostaje zatrudniona w  tej samej  formie stosunku pracy” (taki tekst odczytano).

Ponadto  stosowanie  art.  120  w  proponowanym  w  przedłożeniu  rządowym  ma obowiązywać z dwuletnim okresem vacatio legis  tj. od 1 października 2013 r. W obszernym wystąpieniu  oraz  dodatkowym  wyjaśnieniu  (na  mój  wniosek  z  prośbą  o  interpretację zaproponowanych  przepisów),  pani  Minister  wyjaśniła,  że  dla  adiunktów  bez  habilitacji zatrudnionych  na  czas  nieokreślony  nastąpi wyzerowanie  licznika  lat  i mogą  zajmować  to stanowisko  jeszcze  przez  10  lat  od  chwili  obecnej  (8  lat wg  artykułu  120 Ustawy +  2  lata z  tytułu vacatio  legis). Natomiast zapis  „… w  tej  samej  formie  stosunku pracy” oznacza, że nadal  będą  zatrudnieni  na  podstawie  mianowania.  Taki  zapis  dotyczyć  będzie  także pracowników dydaktycznych (wykładowców, starszych wykładowców), a co więcej będą oni mogli  awansować  na  przykład  z  wykładowcy  na  st.  wykładowcę  bez  zmiany  formy zatrudnienia,  tj.  zachowując  mianowanie.  Oczywiście  ograniczeniem  okresu  zatrudnienia będzie  wiek  emerytalny  jednakowy  dla  kobiet  i  mężczyzn  tj.  65  lat.  Tylko  profesorowie tytularni zachowują mianowanie do lat 70-ciu.

Korzystne dla nauczycieli akademickich zmiany w przepisach przejściowych art. 21 i 22 oznaczają spełnienie postulatów central związkowych. Pozostałe zmiany zgłaszane przez związki  zawodowe  za  pośrednictwem  posłów  opozycji  –  K.  Łybackiej,  A.  Ostrowskiego z SLD oraz R. Terleckiego i A. Górskiego z PiS, były w głosowaniach na Komisji odrzucane przez posłów PO – najczęściej różnicą 3 głosów np. 16 za, 19 przeciw. Będą one jako wnioski mniejszości zgłoszone ponownie na posiedzeniu plenarnym Sejmu  lub w drugim czytaniu.

Jedną  tylko  kwestię,  ale  ważną  udało  wprowadzić  się  w  trakcie  popołudniowych obrad  Komisji  gdy  omawiane  były  zmiany  w  ustawie  o  stopniach  i  tytule  naukowym. W trakcie rozmowy przeprowadzonej z Panią Minister bezpośrednio po zakończeniu porannej sesji udało  się nam przekonać  stronę  rządową, aby w art. 151 ustawy Prawo o  szkolnictwie wyższym  nie wykreślać  delegacji  dla ministra  do  określania w  rozporządzeniu  dotyczącym wynagrodzeń górnych stawek dla poszczególnych stanowisk.

Pragniemy  podkreślić  osobiste  zaangażowanie  poseł  Krystyny  Łybackiej  – przewodniczącej sejmowej Podkomisji – przedstawiającej sprawozdanie w przeforsowanie nie tylko  tego zapisu, ale przede wszystkim korzystnych dla nauczycieli akademickich zmian w przepisach końcowych,  a  zwłaszcza wykreślenia  art. 21 o  treści wg przedłożenia  z dnia 13 stycznia, mówiącej o liczeniu tych 8 lat wstecz.

Proces  legislacyjny  jeszcze  się  nie  skończył.  Teraz  plenarne  posiedzenie  Sejmu rozpatrzy  sprawozdanie Komisji. Na  tym posiedzeniu  zostaną zgłoszone przez posłów SLD oraz  PiS  poprawki  proponowane  przez  związki  zawodowe. W  dużej mierze  od  stanowiska PSL  zależy,  czy  zostaną  one  przyjęte. Dlatego  prosimy  o  ponowne  kontakty  z  posłami  tej partii.  Można  się  powoływać  na  stanowisko  Komisji  ds.  edukacji  PSL,  które  jest  bardzo krytyczne wobec reformy proponowanej przez minister Kudrycką. Problem z PSL polega na tym, że w głosowaniach na Podkomisji i Komisji najczęściej ich posłów nie było.

Ze  swej  strony  planujemy  dalszy  nacisk  na  Minister  B.  Kudrycką.  31.  stycznia odbędzie się spotkanie delegacji Prezydium Rady SzWiN z udziałem Prezesa ZNP Sławomira Broniarza  z  panią Minister,  na  którym  chcemy  ją  skłonić  do  zmiany  stanowiska w  innych zapisach, przede wszystkim w kwestii finansowania szkolnictwa wyższego. Prezes RSzWiN ZNP Janusz Rak

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.