Informacja o podwyżkach wynagrodzeń w ZUT w 2013 roku sposób naliczania i termin wypłaty

Informujemy, że dnia 11 czerwca 2013 r. odbyło się kolejne spotkanie dotyczące podwyżek wynagrodzeń, w którym udział wzięli:

–          JM Rektor ZUT prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki,

–          Kwestor ZUT mgr Edward Zawadzki,

–          Prezes ZU ZNP Andrzej Grieger,  prof. ZUT,

–          Przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność“ dr inż.  Bogdan Grzywacz.

W trakcie spotkania JM Rektor ZUT zapoznał stronę związkową z notatką służbową opisującą stanowisko członków Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego  w sprawie podwyżek płac. Członkowie Kolegium w zasadzie jednomyślnie  poparli wcześniejszą propozycję JM Rektora dotyczącą proporcji pomiędzy częścią obligatoryjną (40%), a częścią uznaniową podwyżek (60%). W tym stanie rzeczy, wobec utrzymania stanowiska związków, że tegoroczna podwyżka powinna mieć głównie charakter „antyinflacyjny”,  JM Rektor po raz pierwszy w historii ZUT (a także byłych PS i AR) zrezygnował z podpisania porozumień płacowych ze związkami zawodowymi, powołując się na  interpretację prawną, że uczelnie wyższe  wyłączono ustawowo z państwowej sfery budżetowej, a tylko tej sfery dotyczy konieczność dokonywania uzgodnień w obszarze płac. W trakcie spotkania reprezentujący związki zawodowe zostali poinformowani o trybie realizacji podwyżek wynagrodzeń w ZUT, a następnego dnia oba związki zawodowe otrzymały oficjalne pismo w tej sprawie.

W przesłanym kierownikom jednostek piśmie (ZUT-AFE 30/13) znajduje się szereg zapisów, których wcześniej związki zawodowe nie kwestionowały (np. brak możliwości transferu kwot na podwyżki pomiędzy grupami stanowisk, dopuszczenie  kwotowego lub procentowego (od wynagrodzenia zasadniczego) sposobu naliczania podwyżek uznaniowych, uwzględnienie wyników oceny nauczycieli), a także zapisy, które pojawiły się tam dzięki stanowisku związków zawodowych.

Postulaty  związków wpłynęły na to, że:

–          podniesiono część obligatoryjną podwyżek z pierwotnie proponowanych 30% na 40%,

–          wprowadzono zapis ograniczający górną wysokość podwyżek wynagrodzeń zasadniczych wynikających z obu części (obligatoryjnej i uznaniowej) do 13,6%,

–          wprowadzono istotne zalecenie „powinno się dążyć, w miarę możliwości, do zmniejszenia nieuzasadnionych różnic wynagrodzeń osób zatrudnionych w jednostkach na tych samych stanowiskach”.

Przechodząc do istoty (nie wymienionych dotąd) zasad podwyżek informujemy, że:

–          sumaryczna kwota przeznaczona na podwyżki pozwoli na podwyżki wynagrodzeń zasadniczych  średnio o 9,2%, w tym  3,7 %  obligatoryjnie dla wszystkich pracowników zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy;

–          kwoty na podwyżki uznaniowe zostaną naliczone  wskaźnikiem 5,5% proporcjonalnie do sumarycznych kwot wynagrodzeń  dla poszczególnych grup stanowisk w jednostkach (profesorowie,  adiunkci + starsi wykładowcy + kustosze dyplomowani, asystenci + wykładowcy + lektorzy+ instruktorzy, pracownicy nie należący do grupy nauczycieli akademickich), a naliczone w ten sposób kwoty nie mogą być transferowane pomiędzy tymi grupami. Kierownicy jednostek mogą sporządzić listy indywidualnie przyznanych podwyżek uznaniowych lub wybrać jeden z dwóch wymienionych wcześniej sposobów naliczania podwyżek uznaniowych (kwotowy lub procentowy);

–          podwyżki naliczone zostaną z wyrównaniem  od 1.01.2013;

–          podwyżki nie obejmują dodatków funkcyjnych;

–          wskazane zasady podwyżek odnoszą się też do pracowników domów i stołówek studenckich z tym , że skala podwyżek zależeć będzie od możliwości ich sfinansowania ze środków pozabudżetowych funduszu pomocy materialnej;

–          podwyżki dla pracowników finansowanych z tzw. innych źródeł (działalność statutowa, granty badawcze, itd.) przyznane zostaną na wniosek kierowników jednostek, czy kierowników prac,  posiadających środki na ten cel;

–          wyrównania od 1.01.2013 zostaną wypłacone/przelane na konta w dniu 10 lipca 2013 r.

O ewentualnych naruszeniach opisanego trybu realizacji podwyżek można informować związki zawodowe.

Informację podpisali

Ze strony Związku Nauczycielstwa Polskiego:                        Ze strony NSZZ „Solidarność”:

Andrzej Grieger                                                   Bogdan Grzywacz

Prezes  ZU ZNP w ZUT Przewodniczący KZ „S” w ZUT