INFORMACJA O PRACACH ZESPOŁU DS. MONITORINGU WDRAŻANIA W UCZELNIACH NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE Listopad 24, 2011

Zespół ds. monitoringu wdrażania w uczelniach nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym powstał na podstawie Uchwały nr 11  Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 18 czerwca 2011 roku.

W skład zespołu wchodzą:

  1. Antoni Hoffman
  2. Ewa Matuszczyk
  3. Gabriela Pasturczak
  4. Janusz Szczerba
  5. Władysław Rzymski
  6. Wit Majewski – ekspert zespołu

Zadaniem Zespołu jest ocena wdrażania w uczelniach zapisów znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, w taki sposób aby wewnętrzne regulacje prawne  zapisane w statutach i innych aktach Uczelni nie naruszały praw pracowniczych i praw związkowych. Zapisy nowej ustawy, zwłaszcza dotyczące praw nabytych są niejednoznaczne w interpretacji, dlatego Zespół postawił sobie za cel dwa główne kierunki działania:

  1. Przygotowanie materiałów dla związków członkowskich, które z mocy prawa uczestniczą w tworzeniu statutów i innych przepisów wewnętrznych na Uczelniach. Doradzanie i interweniowanie tam, gdzie według związków członkowskich łamane są praw związkowe podczas tworzenia nowego prawa na Uczelniach.

Realizując te zadania, Zespół podjął następujące działania:

W obszarze zadania 1 uczestniczyliśmy w szkoleniu organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którego celem było podniesienie kompetencji w zakresie realizacji procesu dydaktycznego na Uczelniach, w ramach nowej reformy szkolnictwa wyższego. Warsztaty prowadziła Pani mgr Ewa Sieczek – Radca Generalny
w departamencie Strategii MNiSzW.

Zespół przeanalizował zapisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o związkach zawodowych oraz europejskie i krajowe przepisy o dialogu społecznym i informowaniu pracowników i na tej podstawie przygotował materiały dla związków członkowskich zawierające wytyczne do uzgodnień pomiędzy związkami zawodowymi a władzami Uczelni przy opracowywaniu nowych statutów i innych przepisów wewnętrznych. Materiały te, po akceptacji Prezydium RSzWiN ZNP, zostały przesłane do związków członkowskich pocztą elektroniczną i zamieszczone na stronie Rady: www.rszwin.znp.edu.pl w zakładce Reforma.

W obszarze zadania 2 staramy się monitorować i rozpoznawać problemy powstające na Uczelniach w wyniku wdrażania nowelizacji Ustawy. Do tej pory, oprócz sprawy adiunktów w SGGW, nie mieliśmy dalszych zgłoszeń, dotyczących problemów na Uczelniach, co z jednej strony nas bardzo cieszy, jednak z drugiej wzbudza niepokój, gdyż uważamy, że przy tak szerokiej interpretacji zapisów reformy nieuniknione są spory na linii związki zawodowe – władze uczelni. Przykładem złego działania władz była wspomniana wcześniej sprawa adiunktów na SGGW. Sprawa ta doczekała się interpelacji poselskiej Pani Poseł Krystyny Łybackiej do Minister SzWiN. Odpowiedź Ministerstwa została przesłana do organizacji uczelnianych ZNP i mamy nadzieję, że jednoznaczna interpretacja zapisów ustawy dotyczących zatrudniania adiunktów przetnie złe praktyki władz uczelni dotyczące interpretacji artykułu 23 i 120 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym.

Jednak zalecamy Koleżankom i Kolegom szczególną uwagę przy opiniowaniu statutów Uczelni, szczególnie w obszarze zapisów dotyczących zatrudniania i wynagradzania pracowników oraz w obszarze praw i działalności związkowej, zwłaszcza udziału przedstawicieli związków w organach kolegialnych Uczelni.

Komisja pragnie bardzo gorąco podziękować Koledze Dariuszowi Sali, Prezesowi  RU ZNP AGH w Krakowie za pomoc i aktywne włączenie się w prace Komisji, zwłaszcza
w przygotowanie wytycznych do statutów uczelni.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.