Informacje Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP Warszawa

Stanowisko Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP z dnia 22.01.2018 roku w sprawie projektu ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
czytaj całość, pobierz

PROJEKTY założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w ramach projektu MNiSW  “Ustawa 2.0”, styczeń, 2017
Pismo prezesa RSWiN ZNP do Profesora Marka Kwieka informujące o opinii pierwszego Projektu opracowanego przez Zespół Autorski z UAM w Poznaniu, 2016 …
czytaj całość, pobierz

OPINIA RSWiN ZNP do Projektu założeń do ustawy Prawo o szkolnitwie wyższym opracowanego przez prof. dr hab. Marka Kwieka z Zespołem Autorskim w ramach projektu MNiSW “Ustawa 2.0” ( wyd. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016)
czytaj całość, pobierz

Drugie opracowanie dot. założeń do “Ustawy 2.0”  Zespołu z Instytutu Allerhanda kierowanego przez Arkadiusza Radwana, Kraków 2017 do którego przygotowywana jest opinia RSWiN ZNP
Luty, 2017
czytaj całość, pobierz

Pismo do Wicepremiera Rządu RP Jarosława Gowina Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
listopad 23, 2016 r.
W piśmie m.in. kwestia algorytm rozdziału środków na dotację podstawową,
czytaj całość, pobierz

Opinia uzupełniająca RSzWiN ZNP wobec projektu rozporządzenia Ministra NiSzW zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji …
listopad 11, 2016 r.
Problematyka poziomu finansowania sfery nauki i szkolnictwa wyższego ze środków publicznych, a także zasad ich dystrybucji jest podstawową sprawą, która nieodłącznie wiąże się z wynagrodzeniami pracowników …
czytaj całość, pobierz

INFORMACJA o zmianach zawartych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych
Warszawa, grudzień 2016,
czytaj całość, pobierz

Pismo RSWiN z dnia 07-11-2016 skierowane do Wicepremiera Rządu RP Pana Jarosława Gowina – Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego w sprawie:
Opinia Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP do projektu rozporządzenia MNiSW zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych …
(pobierz 1)

Pismo RSWiN z dnia 07-11-2016 skierowane do Wicepremiera Rządu RP Pana Jarosława Gowina – Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego w sprawie:
Opinia Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP do projektu USTAWY o zmianie ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki …
(pobierz 2)

Pismo Ministra Jarosława Gowina z dn. 29 stycznia 2016 r.
- informujące o przystąpieniu do prac nad odbiurokratyzowaniem polskiej nauki i szkolnictwa wyższego (pobierz)
- Zestawienie problemów i proponowanych rozwiązań – tabelka wzór (pobierz)

Pismo Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP z dnia 21.01.2016 r.
do Wicepremiera Rządu RP MNiSZW Jarosława Gowina
– stanowisko Rady dotyczące systemowych rozwiązań w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce oraz aktualnych problemów nurtujących środowisko akademickie (pobierz)

Stanowisko Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP z dnia 21.01.2016 r.
przekazane Ministrowi Jarosławowi Gowinowi
– w istotnych sprawach pracowniczych w publicznych szkołach wyższych (pobierz)

 

Manifestacja ZNP 18 kwietnia 2015 Warszawa

INFORMACJE z obrad IV Krajowej Konferencji sprawozdawczo-wyborczej Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP w Warszawie:

1) Informacja o przebiegu IV Krajowej Konferencjo Sprawozdawczo-Wyborczej Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki.

2) Nowe władze Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP na kadencję 2014-2018.

3) Program działania Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP na kadencje 2014-2014.

4) Podjęte Uchwały:

5) APEL związków zawodowych działających w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki w obronie potencjału nauk przyrodniczych i humanistycznych.

INFORMACJA ZE SPOTKANIA W MINISTERSTWIE NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W SPRAWIE PODWYŻEK PŁAC W 2013 ROKU

Zasady dotyczące stosunków pracy nauczycieli akademickich po nowelizacji przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w marcu 2011 roku

Pismo Prezesa w sprawach pracowniczych

Materiały MNiSW na Podkomisję 28.03

Szkolnictwo wyższe i nauka, grudzień 2011 (PDF)

Sprawozdanie RSzWiN ZNP z działalności w roku 2012