Komunikat 4 Marzec 19, 2010

Prezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, Pan Profesor Władysław Rzymski wystosował list (datowany 08.02.2010) do Pana Donalda Tuska – Premiera Rządu RP, w którym zwrócił się z prośbą o podjęcie działań zmierzających do poprawy funkcjonowania tej dziedziny życia, mającej wpływ na rozwój społeczeństwa oraz pozycję państwa na forum międzynarodowym.

Cyt. Od szeregu lat, a w szczególności od roku 2005, odczuwane jest stopniowe przesuwanie potrzeb nauki i szkolnictwa wyższego, głównie finansowania, na margines kraju. Wyraża się to przede wszystkim zmniejszeniem procentowego udziału nakładów na te sfery w budżecie państwa. Bez względu na koniunkturę ekonomiczną środki finansowe przeznaczone na wymienione dziedziny były zawsze na niskim poziomie, niewspółmiernie niskim, aby umożliwiały osiąganie porównywalnych z innymi rozwiniętymi krajami wyników badań naukowych. Popularna w wielu państwach możliwość pozyskiwania środków ze współpracy z jednostkami gospodarczymi, w naszym kraju, w świetle aktualnych przepisów i zachęt – jest dyskusyjna. Gospodarka narodowa, przy braku odpowiednich preferencji ze strony władz państwowych, nie jest zainteresowana współpracą ze środowiskiem akademickim. Dlatego możliwości uzupełniania dochodów szkół wyższych z działalności naukowej opartej na współ finansowaniu przez podmioty gospodarcze są niewspółmiernie niskie. Nie jest to jednak spowodowane niechęcią środowiska akademickiego do współpracy, ale brakiem zainteresowania tych ostatnich. Poza tym drobne przedsiębiorstwa, które stanowią większość w kraju, nie są w stanie ponosić kosztów badań naukowych.

Cyt. Niskie nakłady na działalność naukowo-dydaktyczną zaowocowały niewspółmiernie niskimi do obowiązków wynagrodzeniami pracowników naukowych i nauczycieli akademickich. Uzgodnione z władzami państwowymi i zapisane w Ustawie o szkolnictwie wyższym zasady wynagradzania, nawiązujące do średniego wynagrodzenia w kraju i wyrażone stosunkiem 3:2:1 (profesorowie: doktorzy: pozostali pracownicy) nie mogą być spełnione przy aktualnym poziomie finansowania szkół wyższych. … Dla uzyskania jako takich wynagrodzeń, porównywalnych z innymi grupami zawodowymi, nauczyciele akademiccy zatrudniają się na kilku etatach, w wielu szkołach itp.

Cyt. W ostatnich latach podjęto prace nad zreformowaniem nauki i szkolnictwa wyższego. Są to działania oczekiwane, z którymi środowisko akademickie i władze państwowe wiążą poważne nadzieje. Jednak, sądząc po opublikowanych założeniach do ustawy, więcej w nich uwagi poświęca się pozbawieniu nabytych uprawnień nauczycieli akademickich, aniżeli propozycji zmian konstruktywnych, decyzji ekonomicznych oraz ustawienia nauki i szkolnictwa wyższego w pozycji partnerskiej względem podmiotów gospodarczych. Niepokoi również brak wyrazistego wieloletniego programu naprawy zaistniałej sytuacji. … Zgłaszane są również uzasadnione obawy, że nowe przygotowywane obecnie ustawy dotyczące nauki, a w szczególności jej finansowania, przyczynią się do wzrostu biurokracji już teraz utrudniającej życie i działalność naukową. Bez perspektywicznego programu dla kraju, bez wygenerowania środków na rozwój, bez właściwego wykształcenia młodego pokolenia, nie osiągnie się zadowalających rezultatów. Ze swej strony deklarujemy współdziałanie nad poprawą istniejącej sytuacji, a w szczególności mentalności w środowisku akademickim i naukowym, jednak do ich skuteczności niezbędne jest wsparcie ekonomiczne środowiska naukowego sfery szkolnictwa wyższego i nauki.

(Z mat. Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP przygotowała  Anna Górska )

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.