Negocjacje płacowe w ZUT – 2013 r.

KOMUNIKAT nr 3

Informacja o podwyżkach wynagrodzeń w 2013 r. – sposób realizacji i termin wypłaty (czytaj PDF).

KOMUNIKAT nr 2

Czytaj pismo skierowane do JM Rektora z dnia 04. czerwca 2013 r. (PDF)

KOMUNIKAT nr 1

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pismem (znak DBF.ZFD.74.25.2013) z dnia 26 kwietnia 2013 r. poinformowało uczelnie o zwiększeniu dotacji podstawowej na rok 2013 z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na poprawę wynagrodzeń.
W związku z powyższym w dniu 15.05.2013 r. na spotkaniu z JM Rektorem i Kwestorem oraz  Prezesem Zarządu ZNP Andrzejem  Griegerem i Przewodniczącym OZ NSZZ „Solidarność „  Bogdanem Grzywaczem, rozpoczęły się w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie  negocjacje zmierzające do ustalenia zasad podziału dodatkowych środków na wynagrodzenia pracowników.

Związki Zawodowe w ZUT otrzymały od władz uczelni projekt porozumienia zatytułowany  ” Protokół uzgodnień pomiędzy Rektorem Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie a Organizacją Związkową NSZZ „Solidarność” ZUT  i Radą Zakładową Związku Nauczycielstwa Polskiego w ZUT w sprawie realizacji podwyżek od 1 stycznia 2013 w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie” (pisownia oryginalna).

W dniu 21.05.2013 r. Zarząd ZNP w poszerzonym składzie ( w spotkaniu  uczestniczyli wydziałowi mężowie zaufania) ustalił (poprzez głosowanie i podjęcie stosownej uchwały) sposób prowadzenia negocjacji.

W dniu 23.05.2013 r.  Związki Zawodowe działające w ZUT, na wspólnym posiedzeniu przedstawicieli ZNP i OZ NSZZ „Solidarność” przygotowały  Protokół rozbieżności, odnoszący się do propozycji   Rektora zawartych w „Protokole uzgodnień….” .
Uwagi  i propozycje Zespołu Związkowego zostały przekazane 27.05.2013 r. JM Rektorowi na piśmie.

Efektem tego było kolejne spotkanie  (29.05.2013 r.)  z  Rektorem i Kwestorem ZUT, w którym ze strony związkowej uczestniczyli upoważnieni do negocjacji prezes Andrzej Grieger oraz przewodniczący Bogdan  Grzywacz.
Z uwagi na fakt, że nie wszystkie rozwiązania zaproponowane przez stronę Związkową zostały zaakceptowane przez stronę Pracodawcy (dot. etapu I i II tj. procentowego podziału podwyżek części obligatoryjnej i uznaniowej), sporządzono kolejny Protokół rozbieżności, którego strona Związkowa nie podpisała.

Negocjacje nie zostały zerwane, strona Związkowa przygotowuje kolejne propozycje do zredagowania (przygotowania) wspólnego porozumienia (protokołu uzgodnień).
Zgodnie z Ustawą o związkach zawodowych (art. 30 ust. 4 i 5) jeżeli dwa związki reprezentatywne w sprawach płacowych mają identyczne stanowisko, Pracodawca zobowiązany jest je uwzględnić.
Szczecin, 31.05.2013 r.

przygotował: A. Grieger